FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program master akademskih studija Primenjene umetnosti pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn koji sadrži sve elemente utvrđene zakonom.
Ciljevi master akademskih studija su usmereni na temeljno obrazovanje studenata koje podrazumeva razvijanje sposobnosti analitičkog sagledavanja umetničke teorije i prakse, osposobljavanju studenata za samostalan umetnički i stručan rad. Simbioza teorijskih i praktičnih znanja, sticanje sposobnosti za kritičko sagledavanje društvenih, aktuelnih profesionalnih promena i pojava kao i razvijanje umetničkih veština predstavlja značajnu odliku ovog studijskog programa. Master akademske studije su skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje zvanja. Nastava je multidisciplinarna i interdisciplinarna.

Master akademske studije primenjene umetnosti i dizajna, na Fakultetu za umetnost i dizajn, traju godinu dana i vrednuju se sa 60 ESPB. Svi predmeti su jednosemestralni.
Na ovaj nivo akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 8,0 i više. Kandidat koji konkuriše za upis na ove studije obavezan je da priloži uverenje o završenim osnovnim akademskom studijama, idejni koncept rada i svoje umetničke radove na uvid konkursnoj komisiji. Kriterijumi za upis studenata na master akademske studije objavljuju se putem javnog konkursa u sredstvima informisanja.

Po završetku studija studenti stiču stručni i akademski naziv:
Master primenjeni umetnik ( Mast.prim.umet.)

Student koji je završio osnovne akademske studije ima mogućnost da se odabirom izbornih predmeta iz navedenih izbornih grupa predmeta (iz kurikuluma Master akademskih studija), opredeli za sticanje diplome Master primenjeni umetnik iz konkretne oblasti dizajna za koju se obrazovao i na osnovnim akademskim studijama.

Nastava je organizovana u okviru jednog modula. Modul sadrži obavezne predmete i četiri izborna bloka (11, 12, 21 i 22). Svaki semestar poseduje dva izborna bloka. Kandidat bira jedan od pet ponuđenih predmeta na izbornom bloku. Ovim sistemom je obezbeđeno specifično usavršavanje studenata u skladu sa individualnim afinitetima i Bolonjskom deklaracijom.

Modul• Primenjena umetnost i dizajn
U prvom semestru svi studenti master akademskih studija pohađaju četiri zajednička, obavezna predmeta. Obavezni predmeti su:
-teorija prostora,
-fotografija 1,
-umetnost interrelacija 1,
-grafičko oblikovanje proizvoda 1,
Izborni predmeti su:
1) Izborni blok 11:
– Grafički dizajn 1
– Dizajn proizvoda 1
– Dizajn enterijera javnih objekata 1
– Savremeno odevanje 1
– Filmska scenografija 1
2) Izborni blok 12:
– Multimedija 1
– Studio 1
– Modni tekstil 1
– Pozorišna scenografija 1
– Dizajn enterijera javnih objekata 2
Obavezni predmeti u drugom semestru su:
– fotografija 2,
– umetnost interrelacije 2,
– studijski istraživački rad i
– Master rad.
Izborni predmeti su:
3) Izborni blok 21:
– Filmska scenografija 2
– Dizajn proizvoda 2
– Studio 2
– Grafički dizajn 2
– Savremeno odevanje 2
4) Izborni blok 22:
– Multimedija 2
– Modni tekstil 2
– Pozorišna scenografija 2
– Dizajn rezidencijalnih objekata 2

Nakon ispunjavanja svih predispitnih obaveza, odslušanih i svih položenih obaveznih i izbornih predmeta, student pristupa konkretnom studijskom istraživačkom radu i koncipiranju hipoteza master rada. Master rad predstavlja samostalan rad, praćen od strane mentora, u okviru odabrane uže umetničke oblasti. Student na taj način dokazuje da je, na osnovu znanja i veština usvojenih tokom studija, stekao sposobnost za samostalno bavljenje delatnošću u oblasti primenjene umetnosti i dizajna. Kandidat tokom studija stiče sposobnost da analitički, kreativno i inovativno, u skladu sa vremenom u kome živi, reši umetnički problem. Odabranu i odobrenu temu obrađuje po predviđenoj metodologiji i koristi sva stečena znanja, iskustva i veštine i kroz realizaciju projekta.
Kandidat kroz rad na odabranoj i odobrenoj temi primenjuje stečena znanja i specifična umeća iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna. Master rad se sastoji iz rada u pisanoj formi i realizovanog dela iz odabrane oblasti. U pisanom delu rada se teorijski obrazlažu prethodno jasno, precizno i koncizno definisane hipoteze, cilj, ishod master rada i spisak literature koji služi za studijski istraživački rad na odobrenoj temi, iz koje se realizuje praktični deo master rada. Kandidat brani master rad pred tročlanom komisijom. Na osnovu uspešno odbranjenog rada izdaje mu se uverenje o stečenom zvanju master primenjeni umetnik, a u dodatku diplome navodi se uska stručna oblast.

Program nastave 2015/16 Master akademske studije FUD