dcalovicDragan Ćalović rođen je 1976. godine. Diplomirao je slikarstvo na
Fakultetu likovnih umetnosti 1998. godine, i arapski jezik i književnost na
Filološkom fakultetu 2006. godine. Magistrirao je teoriju umetnosti i medija
na interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005.
godine, a na istoj grupi je i doktorirao 2008. godine (u mentorstvu prof. dr Divne
Vuksanović).
Od 2008. godine u zvanju nastavnika zaposlen je na Fakultetu za kulturu i
medije Megatrend univerziteta u Beogradu, gde predaje Teoriju medija i Teoriju
umetnosti, na osnovnim akademskim studijama i Semiologiju, na doktorskim
studijama.
U zvanju gostujućeg nastavnika, od 2009. godine na Filološkom fakultetu
Univerziteta u Beogradu predaje Islamsku umetnost i Islamsku arhitekturu.
Od 2011. godine na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta
u Beogradu predaje Teoriju umetnosti 1 i Teoriju umetnosti 2 na doktorskim
studijama, i Teoriju forme na osnovnim akademskim studijama.
U zvanje vanrednog profesora izabran je 2013. godine na Fakultetu za
kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast
Teorija i filozofija umetnosti.
U zvanje docenta izabran 2008. godine na Fakultetu za kulturu i medije
Megatrend univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast Teorija i filozofija
umetnosti.
Od 2014. godine prodekan je za nastavu na Fakultetu za umetnost i dizajn
Megatrend univerziteta u Beogradu.