Studijski program Međunarodna ekonomija i finansije ima za misiju da odgovori na rastuće izazove globalizacije i finansijske integracije. Ekonomija Srbije iz dana u dan sve više postaje deo globalne ekonomije, kako sa stanovišta međunarodne trgovine, tako i sa stanovišta međunarodnih finansija. Na makro i mikro nivou, u vladinom i nevladinom sektoru, sektoru privrede i međunarodnim organizacijama, potrebni su kadrovi koji će na adekvatan način moći da odgovore na nove izazove međunarodne ekonomije i međunarodnih finansija.

U skladu sa misijom studijskog programa, ciljevi studijskog programa Međunarodna ekonomija i finansije jesu da se, kroz kvalitetan naučno-obrazovni proces i uz kvalitetan i kompetentan naučno-nastavni kadar, pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da, nakon završenih osnovnih studija, ostvare svoje pojedinačne ciljeve i, istovremeno, otvore vrata za dalji proces naučnog i stručnog usavršavanja u skladu sa Bolonjskim procesom.Studijski program Međunarodna ekonomija i finansije ima jasno prepoznatljivu svrhu, koja se ogleda u sticanju znanja i kompetencija neophodnih za zadovoljavanje opštih i specifičnih potreba iz oblasti međunarodne ekonomije i finansija.

Uspešno savladan studijski program diplomiranim studentima pruža kompetencije za samostalan i timski rad u različitim pravnim subjektima međunarodnog karaktera, kao i domaćim pravnim subjektima koji imaju i/ili planiraju međunarodnu poslovnu saradnju.

Lista pravnih subjekata je velika i navešćemo samo neke od njih: nacionalna preduzeća, multinacionalne kompanije na nacionalnom tržištu, poslovne banke, finansijske institucije, nevladine organizacije, međunarodne finansijske organizacije, Narodna banka Srbije, ministarstva, lokalna samouprava, istraživačke i konsultantske firme. Takođe, diplomirani student studijskog programa Međunarodna ekonomija i finansije poseduje stručnu osnovu i kompetencije za dalje stručno i naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara i nose ukupno 240 ESPB bodova. Svi predmeti su bodovani po sistemu ESPB i to u rasponu od četiri do deset bodova. Završni rad nosi 10 bodova koji ulaze u bodove poslednjeg, tj. osmog semestra.

Nakon završenog studijskog programa student bi trebalo da je osposobljen da:

  • Primeni ekonomske, tržišne modele i metode pri objašnjavanju i predviđanju promena u ekonomskom okruženju na nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • Prepozna prlike i/ili opasnosti u okviru međunarodnih ekonomskih odnosa, u bilo kojoj ekonomskoj aktivnosti, bez obzira da li se radi o nivou domaćinstva, preduzeća, kompanije ili pak vladinom ili nevladinom sektoru;
  • Identifikuje ekonomske činjenice i probleme, prikupi relevantne podatke, izvrši analizu i evaluaciju istih, sve u cilju proučavanja i formulisanja potencijalnih predloga i rešenja;
    Jasno komunicira i izlaže svoje ideje i rešenja, usmeno ili u pisanom obliku.

Predmetno-specifične kompetencije, tj. sposobnosti odnose se na:

  • Analizu trendova i tendencija u međunarodnoj i regionalnoj trgovini i finansijama;
  • Analizu i rešavanje konkretnih problema, uz upotrebu naučnih i stručnih metoda i postupaka iz oblasti spoljne trgovine, bankarstva, finansija i poslovnih finansija;
  • Analizu i predviđanje tekućih i budućih promena u makroekonomskom okruženju, kao i odgovore monetarne i fiskalne politike na pomenute promene;
  • Sposobnost korišćenja modernih statističkih i ekonometrijskih softvera, sa ciljem postavljanja i testiranja osnovnih istraživačkih hipoteza i pretpostavki;
  • Povezivanje znanja iz različitih oblasti i sposobnost praćenja novina u struci.

Međunarodno priznati sertifikat ECDL obezbeđuje informatičku pismenost za elektronsko poslovanje i komunikaciju. Izučavanjem dva strana jezika student se osposobljava za profesionalne aktivnosti u različitim delovima sveta i stiče specifične sposobnosti za zapošljavanje u multinacionalnim preduzećima, bankama i drugim institucijama u Srbiji.

Lista obaveznih predmeta u prve dve godine studiranja na studijskom programu Međunarodna ekonomija i finansije obuhvata predmete koji predstavljaju osnovu u procesu kreiranja kompetencija studenata.

Predmeti su većim delom iz grupe akademsko-opšteobrazovnih i teorijsko-metodoloških predmeta i podrazumevaju sticanje osnovnih znanja iz matematike, mikroekonomije, statistike, informatike, menadžmenta, makroekonomije, međunarodne trgovine, osnova finansija i bankarstva i marketinga.

Lista obaveznih predmeta u preostala četiri semestra, na trećoj i četvrtoj godini ima za cilj da studentima obezbedi predmetno specifične kompetencije.

Predmeti treće i četvrte godine pretežno su iz grupe naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta i podrazumevaju sticanje znanja iz međunarodne makroekonomije tj. finansija, poslovnih finansija i računovodstva, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, bankarstva itd.

Listu izbornih predmeta čine zajednički predmeti sa drugim studijskim programom – Geoekonomske i regionalne studije – Fakulteta za međunarodnu ekonomiju i omogućava studentu izučavanje i sticanje posebnih znanja koja se odnose na ekonomske i druge aspekte pojedinih regiona u svetu.