Ispit iz predmeta Teorija forme obuhvata esejsko pitanje i određen broj pitanja datih u formi testa otvoreno-zatvorenog tipa. Ispit nosi 40 bodova. Studenti/studentkinje koji nisu radili kolokvijume ili nemaju dovoljan broj poena na kolokvijumima, mogu polagati ispit preko proširenog testa koji obuhvata i dodatna dva esejska pitanja. Vreme za rad na redovnom testu je 50 minuta, a na proširenom 90 minuta.

Esejska pitanja na testu:

-Razumevanje unutrašnje organizacije likovnog dela: izmena paradigme
-Boja u impresionizmu i neoimpresionizmu
-Teorija boje (fizička svojstva boje, harmonija boje, kontrast boja)
-Razumevanje kompozicije u slikarstvu rane moderne
-Elementi kompozicije
-Kompozicijska načela
-Razumevanje prostora u slikarstvu rane moderne
-Vreme u likovnom delu
-Apstraktno slikarstvo
-Pop-art
-Izvan moderne
-Skulptura
-Arhitektura
-Preispitivanje granica: Traganje za novim oblicima umetničkog izražavanja
-Redimejd
-Umetnost akcije i performans
-Umetnost i društveni angažman. Umetnost i politika.
-Pojam umetnosti u evropskoj tradiciji
-Institucionalna teorija umetnosti

Test otvoreno-zatvorenog tipa obuhvata kraća pitanja koja se odnose na gore navedene lekcije.

Predložena literatura za pripremu ispita: Ćalović, Dragan, Uvod u teoriju moderne i postmoderne likovne umetnosti, Megatrend univerzitet, Beograd, 2011.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: