FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
DOKTORSKE STUDIJE

Doktorske studije Primenjene umetnosti i dizajna su studijski program koji pripada obrazovno umetničkom polju studija i sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Doktorske studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara (semestar ima 15 nastavnih nedelja, po 30 ESPB bodova), odnosno ukupno 180 ESPB bodova.

Doktorske studije su kruna, najviši stepen, studija. Teorijski predmeti predstavljaju obimno usko-stručno usavršavanje znanja i umeća stečenih na prethodnim teorijskim, praktičnim saznanjima i umetničkoj praksi na akademskim studijama. Sadržaj ovog nivoa studija višestruko produbljuje i obogaćuje istraživačko-saznajni potencijal kandidata. Isto se odnosi i na umetnički rad, u kom je dat prioritet rezultatu istraživačkog rada, originalnoj ideji kreativnog duha doktoranta.

Odnos praktičnog i teorijskog rada uravnotežen je u odnosu 50:50. Teorijski rad (teorijsko-umetnički predmeti) predstavlja precizno metodično istraživanje određenog umetničkog područja ili fenomena, a prezentuje se u opširnom, jasno definisanom i konkretnom pismenom delu doktorskog umetničkog projekta. Realizacija praktičnog dela doktorskog umetničkog projekta podrazumeva jedinstveno, originalno umetničko delo u formi izložbe, video-rada i sl. Doktorske studije, kroz faze nastanka umetničkog dela, pokazuju veoma visok nivo preplitanja i usaglašenosti teorijskog i praktičnog umetničkog rada, takozvane umetničke prakse.

Program doktorskih studija se temelji na specifičnim, sofisticiranim, jedinstvenim iskustvima na području umetničkog obrazovanja s ciljem oblikovanja umetnika koji je podjednako stručan i na umetničkom i na teorijskom polju. Kroz ovaj program osigurava se i vrlo kvalitetan budući nastavnički kadar širokih vidika i originalnih umetničkih iskustava.
Doktorant je dužan da položi predviđene ispite, napiše pisani rad, uradi doktorski umetnički projekat, koji javno prezentuje u adekvatnom galerijskom prostoru sa pratećim katalogom i video zapisom, posle čega sledi usmena odbrana rada i umetničkog projekta pred kompetentnom komisijom. Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa pravilnikom o listi stručnih naziva, sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje Odeljenje za poslediplomske studije Fakulteta za umetnost i dizajn, na kome se izvodi studijski program. U dodatku diplomi sadržano je bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje. Akademski, naučni i stručni naziv koji se stiče završetkom studija je doktor umetnosti – Primenjene umetnosti i dizajn (skraćenica je Dr um.).
Struktura programa obuhvata obavezne ( O ) i izborne ( I ) predmete koji su u programu grupisani kao: izborni blokovi. Svi predmeti su jednosemestralni i imaju jasno, konkretno i pažljivo definisanu strukturu u skladu sa standardima, opisanu u specifikaciji koja obuhvata:
1. predviđen broj ESPB bodova
2. preduslove za upis
3. cilj
4. ishod
5. sadržaj
6. literaturu
7. nedeljni broj časova aktivne nastave
8. metode nastave
9. način kontinuirane ocene znanja

ZAJEDNIČKI PREDMETI
Ovi predmeti su obavezni za sve studente:
1. Poetike umetnosti 20. veka 1 i 2
2. Metod i pristup
3. Metode umetničko-istraživačkog rada 1 i 2
4. Izlagački prostori
5. Teorija umetnosti 1 i 2
6. Studijski istraživački rad 1 i 2,
7. Doktorski umetnički projekat

IZBORNI PREDMETI
Ove predmete bira student prema sopstvenom afinitetu:
IZBORNA GRUPA 1
Eksperimentalni grafički dizajn 1
Scenografija strategije u klasičnim i novim medijima 1
Integrisani dizajn i enterijer
Teorija stvaralaštva
Kreativni dizajn
Digitalna fotografija 1
IZBORNA GRUPA 2
Eksperimentalni grafički dizajn 2
Scenografija‒ strategije u klasičnim i novim medijima 2
Istraživački proces u industrijskom dizajnu
Teorija stvaralaštva 2
Rekonstrukcija objekata ‒ savremeni pristup
Digitalna fotografija 2
IZBORNA GRUPA 3
Eksperimentalni grafički dizajn 3
Scenografija‒ strategije u klasičnim i novim medijima3
Priroda i pejzažna arhitektura 1
Interdisciplinarna kolaboracija primenjenog dizajna
Ambijentalna umetnost i dizajn Digitalna fotografija 3
IZBORNA GRUPA 4
Eksperimentalni grafički dizajn 4
Scenografija‒strategije u klasičnim i novim medijima 4
Umetnost i dizajn
Priroda i pejzažna arhitektura 2
Nove umetničke tehnike
Digitalna fotografija 4

Uslovi za upis na studijski program su:
– završene akademske diplomske studije u polju umetnosti (300 ESPB) ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju programa i zvanja;
– opšta prosečna ocena ostvarena na diplomskim studijama, ne manja od 8,5 (osam i po);
– ocene ne manje od 9 (devet) na diplomskom/završnom ispitu.
Kriterijumi za rangiranje kandidata su postignut uspeh u prethodnom obrazovanju i vrednovanje priloženih umetničkih radova i radne biografije (CV) kandidata od strane Komisije sačinjene od mentora na doktorskim studijama.

Upis na doktorske umetničke studije, prelazak sa srodnih programa, opterećenje studenata, ocenjivanje, način biranja predmeta iz drugih studijskih programa, izbora mentora, procedure od prijave do odbrane umetničkog doktorata i druge procedure i pravila važna za funkcionisanje studija, detaljno je regulisan opštim aktima i sistemom kvaliteta Fakulteta za umetnost i dizajn koji su dati u prilogu odgovarajuđih standarda. Nastava se izvodi na Fakultetu za umetnost i dizajn, od strane vanrednih i redovnih profesora teorijske i praktične nastave i odabranog mentora.

Program nastave 2015/16 Doktorske studije FUD